hirdetés

ÁSZF Főoldal

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a PICUR RÁDIÓ reklámtevékenységgel kapcsolatos ügyleteihez

Érvényes: 2012. január 1-től

I.    Általános rendelkezések
1.1.    A Picur Rádió  reklám, támogatási, és egyéb kereskedelmi tevékenységében (Reklámidő-értékesítés, Támogatás, online és nyomtatott sajtóban bármilyen formában történő reklám és hirdetésszervezési tevékenység), továbbá társadalmi célú reklám közzététele (Hirdetésértékesítés) tárgyában kizárólagosan eljárni jogosult  a PR-NET FIRST KFT. (1147- Budapest, Huszt u.26. fszt.2.) – a továbbiakban mint „Szolgáltató”.
1.2.    A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban "ÁSZF")  kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat.
1.3.    Jelen ÁSZF a Picur Rádióban és annak online felületein, a Szolgáltató és megbízottjai által értékesített Reklámokra vonatkozik.
1.4.    Szolgáltató megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs lehetőséget biztosít üzletfelei számára a jelen ÁSZF szerint megkötött vállalkozási szerződések keretében, a Picur Rádióban, és online felületein.
II.    A szerződés létrejöttével, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos általános szabályok
    A./ A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
2.1.     A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos     (e-mailben) megrendeléssel kezdeményezheti a Szolgáltatónál. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban nyilatkozik. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen – lásd 2.2..pont -  adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül határidő megadásával írásban vagy szóban felhívja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő kiegészítésére. Ebben az esetben a megrendelés időpontja a hiánytalan bejelentésnek a Szolgáltatóhoz történő beérkezése.

 2.2.    A megrendeléshez szükséges adatok

-  Megrendelő neve, címe, telefonszáma;
-  Megrendelő adószáma és bankszámlaszáma;
-  számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);
-  kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;

-  hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;
- Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a sugárzás darabszáma, a hirdetési idő kategóriája.

Reklámügynökségtől érkező megrendelés esetén a fenti adatokat az ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, továbbá csomagküldő szolgálat esetén a nyilvántartási számát is.

2.3.    A megrendelés feltételei

a./    A megrendelést audiovizuális kész anyagnál  legkésőbb a Picur Rádióban kívánt első sugárzást megelőző 2. (második) nap 15:00 óráig kell eljuttatni a Szolgáltató részére. A Szolgáltató által készítendő audiovizuális hirdetés esetén az előbbi határidő a kívánt első sugárzást megelőző 7 (hét) munkanap.
    
b./    A sugárzásra szánt anyagot a kívánt első sugárzást megelőző 2 (kettő) munkanappal mp3 vagy e-mail formátumban, valamint a reklámspot szövegének írásban történő mellékelésével a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
Az online felületre szánt anyagot a kívánt első közzétételt megelőző 5 (öt) munkanappal a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a megrendelő a hirdetést nem az előírtaknak megfelelő időpontban és minőségben adja le, úgy ez esetben a Szolgáltató nem felel a sugárzásban esetlegesen bekövetkezett késedelemért, és a sugárzás során fellépő minőségi hibákért.
Amennyiben a Megrendelő nem a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon és formátumban juttatja el a sugározni kívánt hirdetést, a Szolgáltató. nem köteles a hirdetés technikai átalakításáról gondoskodni. Szolgáltató ez esetben felhívja a Megrendelőt a hirdetés megfelelő formátumban és/vagy adathordozón történő átadására.

c./    A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott Reklámot megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból. A Szolgáltató a részére sugárzás céljából átadott reklámanyagot szerzői és médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény a Megrendelőt terheli. A Megrendelő felel a reklám tartalmának valódiságáért, és azért, hogy az nem sérti harmadik személynek jogszabályon alapuló jogait.
Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám-, média- és polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal, illetve támogatói anyagokkal kapcsolatban a kiszabott bírságok, és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését. A Megrendelő által készített reklámanyagokkal kapcsolatos jogdíj megfizetése a megrendelő kötelezettsége.

d./    A Szolgáltató a megrendelések teljesítését 1,5 órás idősávokban vállalja. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Hirdető különböző termékeinek egyazon reklámblokkban való elhelyezése nem kifogásolható és nem zárható ki. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató határozza meg.
A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a különböző reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a fenti idősávnál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, avagy kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre, illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül, vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre.

2.4.    A Szolgáltató csak az írásban visszaigazolt megrendelést tekinti elfogadottnak. Ha a Szolgáltató a megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a Megrendelés elfogadását.

2.5.    Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a Szolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első sugárzást megelőző 7. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.

2.6.    A Reklám anyagának cseréje esetén a módosított hanganyagot az első módosított sugárzást 2 munkanappal megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Reklám módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított sugárzást 5 munkanappal megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.

2.7.     A Szolgáltató nem felel  a megrendelés teljesítésének késedelméért, ha a Megrendelő a Reklámanyagát nem a fentiek szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben adja át a Szolgáltató részére.

2.8.    Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a 2.5-2.7. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az emiatt elmaradt sugárzást a Szolgáltató úgy számlázza ki a Megrendelőnek, mintha a sugárzás megtörtént volna.

2.9.   A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében és az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását figyelembe véve vállalja.

2.10.     A Szolgáltató a reklámanyag gyártását a 2.5.-2.6. pontjaiban megjelölt határidőknek a Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltató 100 %-os mértékű sürgősségi felárat jogosult alkalmazni. Ha a Megrendelő szövegírást és/vagy egyedi gyártást kér, akkor a költségekről és a leadási határidőről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval.

2.11.     Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, NMHH állásfoglalást, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy köteles felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására és ennek lehetőségét megadni a Megrendelőnek. Ha a Megrendelő a felszólítást követően sem módosítja a reklámanyagot, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak sugárzását, illetve megjelentetését.

2.12.  A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a megrendelőt nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást. Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

2.13.  Az ügynökség által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az ügynökség egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Hirdető és/vagy Támogató érdekében hirdetésértékesítést rendel meg.
Szolgáltató nem felel azért, ha a Hirdető és/vagy Támogató nem az Ügynökség megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Ügynökséget kötik.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 276. §-a szerinti magánokirat-hamisítást követ el.

B./ A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA

2.14.      A sugárzásra szánt hirdetés nem sérthet jogszabályt, hatáskörrel rendelkező felügyeleti
szervek iránymutatásait, állásfoglalásait, etikai normát, rádiós, és egyéb szakmai szokásokat, és nem tévesztheti meg a fogyasztót olyan értelemben, mintha a hirdetés a Picur Rádió műsora, illetve közleménye lenne.

2.15.    A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indoklás és jogkövetkezmény nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a megrendelés, illetve a reklám
•    megvalósíthatatlan vagy elkésett,
•    jogszabályba ütközik,
•    a Szolgáltató, illetve a Picur Rádió üzleti érdekeit sérti,
•    a Picur Rádió arculatához nem illik,
•    reklámetikai normákba ütközik,
•    azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel,
•    a Megrendelő reklámügynökség nem adja meg az ügyfelének nevét, címét, cégjegyzékszámát és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást,
•    sérti jelen ÁSZF bármely pontját.

A jelen pontban meghatározott esetekben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli, míg a Megrendelő a 2.26. pontban foglaltak szerint lemondási díj fizetésére kötelezett.

2.16.    A sugárzás visszautasítása már visszaigazolt megrendelés esetén akkor lehetséges, ha az adásidő/hirdetési felület lekötése nem a konkrét reklámanyag ismeretében történt, és az anyag megvizsgálása során derül ki a visszautasításra okot adó körülmény.

2.17.    A Szolgáltató a 2.4. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.

2.18.    Amennyiben a Reklám sugárzását a Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az NMHH, vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Megrendelő mentesül a lemondási díjfizetési kötelezettség alól, ha a reklámot a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 15 napon belül, saját költségén átdolgozza.

A Reklám sugárzásának elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött más szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.

2.19.    Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással – az anyagi következményeket vállalva – kéri valamely Reklám sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban nyilatkozni a kért felfüggesztés vagy megszüntetés teljesíthetőségéről. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató jogosult a Reklám sugárzása tárgyában dönteni. Harmadik személy által igényelt felfüggesztés vagy megszüntetés esetén, ha a Megrendelő kéri, a Szolgáltató az NMHH-tól, illetve a fogyasztóvédelemért felelős hatóságtól szakmai állásfoglalást kér, amelynek beérkezéséig a sugárzását egyedi elbírálás alapján a Szolgáltató ügyvezetője felfüggesztheti.

2.20.    A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

     C./ A MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

2.21.        A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött megjelenését a Picur Rádióban és weboldalán lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.

2.22.        A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (e-mail-ben, postai úton) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében tekinthető elfogadottnak.

2.23.        A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15.00 óráig írásban megkapta, és ezt a tényt, illetve a lemondás elfogadását visszaigazolta.

2.24.        A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott megjelenést más Megrendelőnek átadja.

2.25.        A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.

2.26.        A lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:

2.26.1.    Amennyiben a lemondás a sugárzást megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a tarifa szerinti sugárzási díj 100 %-a.
2.26.2.    Ha a lemondás a sugárzást megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási díj 50 %-a.

2.26.3.    Ha a lemondás 15-21 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási díj 25 %-a.

2.26.4.        A sugárzást megelőző 22. naptól kezdve, a Megrendelő nem köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltatónak.

2.27.    A Megrendelő meghiúsulási kötbérként 8 napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Szolgáltató részére a hirdetéssel/promócióval kapcsolatban az egyedi szerződésben meghatározott díjak és az aktuális árlista szerinti  teljes díjak közötti, a Szolgáltató által kiszámlázott különbözetet, amennyiben az ilyen hirdetések/promóciók elmaradása a Rádiók által már beharangozott műsorszámok, nyereményjátékok elmaradásával jár, továbbá abban az esetben is, ha  Megrendelő a szolgáltatás értékét a Szolgáltató által kibocsátott számla esedékességét követő 21 napon belül nem rendezi.

2.28.    A Szolgáltató a Picur Rádiót ért, a 2.27. pontban megjelölt kötbért meghaladó kárát is követelheti a Polgári Törvénykönyv kárfelelősségi szabályai szerint.

D./ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

2.29.   A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltoztatásáról, illetőleg a módosításáról a módosítás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az nem érinti a már megkötött szerződéseket.

2.30.    A Szolgáltató a szerződést egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:

a./   a szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei    műszaki okból megváltoznak,

 b./   a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján,

 c./    a szolgáltatás díjának megváltozása.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan jogosult módosítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a szerződéses ügyfeleit értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a szerződéses ügyfél a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vonatkozó változtatás.

2.31.  A Szolgáltató jogosult a díjazást év elején és év közben is módosítani. A szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a szerződéses ügyfél a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől - azaz a módosításról szóló értesítés kézhezvételtől - számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve esedékességkor befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a felek kérhetik a szerződés bírósági úton történő módosítását.

2.32.    Az ügyfél köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, gazdálkodásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni.
A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul tájékoztatni.
A Szolgáltató a megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől.

 2.33.   A megrendelés módosítása

         a./ A megrendelt és lekötött sugárzási időpontok csak a sugárzás biztonságának veszélyeztetése nélkül módosíthatók az egyes sugárzások előtt. A megrendelés ilyen módosítása a sugárzást megelőző 3 munkanapon belül a megrendelés értékének 10%-át kitevő, de legalább 10.000,- Ft összegű módosítási díjjal jár. A módosítás lemondásra vonatkozóan a 2.21.-2.28. pontok rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

                  b./  Díjváltozás esetén a 2.30. pont szerinti díjközlés kiküldése utáni 8 naptári napig díjmentesen, ezt követően a 2.26. pont szerinti díjfizetés mellett mondható le a megrendelés.

                  c./ Reklámanyag cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a 2.6. pont szerinti határidőn belül, az ott meghatározott anyagoknak a Szolgáltató részére történő megküldésével kell értesíteni.

      E./  A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

2.34.    A szerződés megszűnésének esetei:

a./    a felek közös megegyezésével,
b./    a felek bármelyikének jogszerű felmondásával,
c./    a határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltétel bekövetkezésével,
d./    a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
e./    a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

2.35.  A szerződés megszűnése a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

2.36.    A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató kikötheti, hogy a Megrendelővel csak abban az esetben köt új szerződést, ha a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem a Megrendelő hibájából eredő 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést a Megrendelő korábbi tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.

2.37.    A Megrendelő kifejezetten elfogadja a Szolgáltató azon kikötését, amely szerint amennyiben a Picur Rádió műsorszolgáltatási jogának megszűnésével a Szolgáltató reklámértékesítési joga megszűnne, akkor a megrendelő/hirdető által leadott megrendelés, illetve az annak alapjául szolgáló szerződés a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a szerződés egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült el, és a megrendelő/hirdető a szerződések fenti okból történő ellehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthet. Mindez nem érinti a szerződés szerinti elszámolási kötelezettséget a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában.

 
F./  REKLAMÁCIÓ, FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

2.38.    Reklamációt a Szolgáltató csak akkor fogad el, ha az a sugárzást követő 7 (hét) naptári napon belül írásban beérkezik hozzá (a beérkezést a megrendelőnek kell bizonyítani tértivevénnyel, vagy a Szolgáltató általi írásbeli átvételi igazolással).

2.39.  Alaptalan reklamáció esetén a bizonyítás technikai költségeit a megrendelőnek kell viselnie. Ha a reklamáció jogos volt, a technikai költségek a Szolgáltatót terhelik.

2.40.    Hibásan teljesített sugárzás esetén a megrendelő választhat a következők szerint:
•    a hibás sugárzásért nem kell díjat fizetnie,
•    a megrendelővel egyeztetett, azonos kategóriájú adásidőben hibátlanul megismétli a hirdetést.

Az elhangzott adásanyagokat a Szolgáltató a sugárzástól számított 60 (hatvan) napig őrzi meg.

2.41.  Mentesül a Szolgáltató a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azoknak tevékenységi körén kívül eső, elháríthatatlan okból (vis maior) nem tud eleget tenni. A mentesülés a Szolgáltatót a vis maior időtartamára megilleti, továbbá felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató teljesítése vis maior okból válik lehetetlenné, másik fél semmilyen formában kártérítést, kártalanítást, visszatérítést nem kérhet. Amennyiben a vis maior időtartama 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.

2.42.    Mentesül továbbá e körben a Szolgáltató a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt
megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azt a kommunikációs eszközökben  (bármilyen jeltovábbításhoz szükséges eszköz) bekövetkezett hiba idézi elő. A kommunikációs eszközökben bekövetkezett hiba esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőnek a hiba elhárulását követően haladéktalanul az eredeti adásidővel azonos hallgatottságú blokkban elhelyezkedő adásidőt biztosítani. Szolgáltató ebben az esetben egyéb kártalanításra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem köteles.

2.43.   A Szerződés időelőtti megszűnése esetén kötelesek a Felek egymással a megszűnést követő 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni.

III. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1.    A közzétett reklámok elszámolása – a 2.30. pont szerinti eset kivételével - az ÁSZF 1. számú mellékletét képező mindenkori médiaajánlat (a továbbiakban: Médiaajánlat) alapján történik.

3.2.    A Médiaajánlatban rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.

3.3.     Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a sugárzási, illetve megjelenítési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést megelőzően a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 10 napon belül köteles megfizetni.

3.4.    A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot is felszámíthat. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kamatot a teljesítés lejártát követő naptól számítja fel.  Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.

3.5.    Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni.

3.6.    Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a megrendelt reklámnak/kampánynak a Szolgáltató aktuális díjtáblázata szerinti teljes médiaértékét köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

3.7.    A Szolgáltató a megrendelt Reklámok sugárzási, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból a megrendelt reklám mennyiség vagy sugárzási gyakoriság függvényében mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek, illetve amennyiben a Megrendelő ügynökség, akkor az ügynökség ügyfelének.

3.8.    A díjtáblázatban meghatározott reklámcsomagok megrendelése esetén a Megrendelő a Médiaajánlat szerinti kedvezményes áron veheti igénybe a vonatkozó reklámlehetőségeket.

3.9.    A Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.

3.10.   Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a Megrendelő a megrendelt reklámnak/kampánynak a Szolgáltató aktuális listaára szerinti médiaértékét köteles megfizetni a Szolgáltató részére, kötbér címén.

IV. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A felek által jelen szerződés értelmében egymás tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.

A titoktartási szabályok megsértése esetén a megsértő fél a megsértéssel a másik félnek és más harmadik személynek okozott kárt köteles teljeskörűen megtéríteni.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A reklámlehetőségeket az ÁSZF 1.sz. melléklete a Médiaajánlat tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF audiovizuális és nem audiovizuális hirdetésértékesítésre is
vonatkozik, jelen ÁSZF egyes rendelkezései tekintetében a reklámidőt reklámfelületként, a
sugárzást pedig közzétételként kell figyelembe venni azon pontoknál, amelyeknél ez
értelmezhető.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal a rádiós hirdetés technikailag megfelelő sugárzására,
azonban a vételi minőségért nem tud felelősséget vállalni.

A Szolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a Szolgáltató a Megrendelőt köteles értesíteni.

Szolgáltató jogosult a vele együttműködési megállapodást, vagy reklámsugárzási
keretszerződést kötő másik Fél - szerződéskötéskor kommunikációs céllal megadott - email
címét marketing célból (tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb.) felhasználni.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában elsősorban a megrendelőben
leírtak az irányadóak, az ott nem szabályozott kérdésekben jelen Általános Szerződési
Feltételek és annak melléklete; az Általános Szerződési Feltételekben sem szabályozott
kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2012. január 1.


                    
Picur viaDAL - A gyerekdalok versenye 2017 Picur Rádió a Facebook-on egyszervolt.hu